"Девойко, мари хубава" календар за 2018


„ДЕВОЙКО, МАРИ ХУБАВА” е календар за 2018 с български автентични народни носии, съхранявани в музеи на територията на България. В този календар виждате „оживели“ носии от Исторически музей – гр. Разлог, Регионален етнографски музей – Пловдив, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство в гр. Трявна, Регионален исторически музей – гр. Шумен. Сърдечни благодарности на специалистите в тези музеи за оказаното съдействие при реализацията на проекта и за всеотдайността, с която пазят културно-историческото наследство на България.

За покупка: тук.

Костюмът на българката – символика и магичност. В народната култура облеклото се възприема като двойник на човека. Името на традиционното женско облекло е носия – носи се на тялото. Празничното облекло се нарича премяна и е с подчертано обреден характер. Всяко ново „начало“ – кръщене, преминаване от детство в моминство, женитба или смърт, е белязано с нова премяна. Задомяването е връх в живота на жената и отбелязването му става чрез множество символи, най-ярък от които е венчалната носия. Тя е най-пищна и гиздава заради облеклото, но и заради допълнителната украса с много и различни накити. Някои от връхните женски дрехи е позволено да се сложат за пръв път в сватбения ден и могат да се носят едва след това. Облеклото представлява символична граница между тялото и външния свят, ето защо някои от неговите елементи, наследени от старинната женска носия, като риза, пояс и престилка, имат апотропейни функции. С шевица се украсяват пазвата, ръкавите и полите на ризата, защото оттам злите сили биха могли да проникнат и да навредят на жената. Поставена отпред, престилката е най-видната и ярка част на носията, затова подсилена с колан и метални пафти, е мощен апотропей и има силата да пропъжда злото. Забрадката е белег за възрастово и социално положение и се носи от омъжените жени. Вярва се, че в нея са силата и плодородието на жената, затова с нея се правят най-тежките магии. Накитът винаги е важно допълнение към костюма, но освен декоративно, има и функционално предназначение. В средновековните изображения – от стенописи и миниатюри, се вижда, че накитите разкриват различния социален статус на притежателите си. Аристократите и заможната прослойка носят богато украсени бижута от благородни метали. За останалото население са накитите от мед или бронз, понякога с позлата. Завладяването на българските земи от османците води до промяна на традициите и културата на населението. Накитът вече не е онзи социален разделител, който ясно показва статуса на притежателя му – дали е владетел, или обикновен човек, а става достъпен за всички. Грозделина Георгиева – Саватинова, уредник в РЕМ – Пловдив.

„DEVOYKO, MARI HUBAVA“ is a calendar for 2018 of authentic traditional Bulgarian costumes, preserved in museums on the territory of Bulgaria. In this calendar you can see „living“ costumes from the Historical Museum in Razlog, the Regional Ethnographic Museum in Plovdiv, the Museum of the Wood-Carving and Ethnographycal Arts in the town of Tryavna, the Regional Historical Museum in Shumen. A hearty thanksgiving to the experts in these museums for their cooperation in the realization of the project and for their dedication to preserve the cultural and historical heritage of Bulgaria.

For orders: click here.

The Clothing of Bulgarian Women – Symbolism and Magic.

In folk culture clothing is regarded as a double of the person. In Bulgaria traditional women’s clothing is called „nosiya“ from the verb „nosya“ – to wear. The festive clothing is called „premyana“ (from the verb „to change“) and it has a distinctive ritual meaning. Every new „beginning“ – baptizing, transition from a child to a young woman, wedding or death – is marked with a new „premyana“. Getting married is a supreme moment in woman’s life. It is marked with multiple symbols, the most prominent among which is the wedding clothing. It is richly ornate not only in terms of garment, but also because of the complementary decoration and jewels. Some of the top women’s clothes can be put on for the first time in the wedding day and can be worn only after the wedding. Clothing is a symbolic boundary between the body and the outer world. Thus, some of its elements, which are inherited from the old woman’s costume like shirt, belt and apron, have apotropaic functions. The axil, sleeves and the brim of the skirts are decorated with embroidery, because it is there where evil forces could enter and harm the woman. The apron is in the front and it is the most visible and colourful part of the clothing. Enhanced with a belt and buckles, it is a powerful apotropaic symbol and dispels evil. The headscarf is a sign of age and social status worn by married women. It is believed to possess the strength and fertility of the woman. That is why the headscarf is an object of the worst magic spells. Jewellery is always an important complement of the costume which has not only decorative, but also functional designation. In medieval imagery – murals and miniatures, jewellery reveal the social status of their owners. Aristocrats and wealthy people wear richly decorated jewels made of precious metals. Other people have copper or bronze ornaments, which are sometimes gilded. The Ottoman invasion in Bulgarian lands lead to a change in local culture and traditions. The jewel was no longer a social separator, indicating the status of its owner – whether he is a ruler or an ordinary person – it became accessible to everybody. Grozdelina Georgieva – Savatinova, curator, Plovdiv Regional Ethnographic Museum

#Автентичнанароднаносия #Календар2018 #Носия #Календари #Фолкоренкалендар2018 #Девойко #марихубава #Българскитекорени

787 views