top of page
Общи условия

Общи условия

Настоящите Общи условия („ОУ”) регулират взаимоотношенията между Фондация "Живите български корени", дружество регистрирано по българските закони, със седалище и адрес на управление в гр. Разлог; ул. "Цар Иван Асен II" 18 , вписано в Търговския регистър с ЕИК 206 022 332 („ФЖБК”) и потребителите („потребител”) във връзка с ползването на ресурсите услугите и ресурсите в  нашия уебсайт с адрес www.bulgarianroots.bg („Уебсайт”)., както и за онлайн продажби на продукти („Продукт”) от прилежащия към сайта, електронен  магазин („е-магазин”).

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ, ЗАЩОТО С ДОСТЪПА, РАЗГЛЕЖДАНЕТО, РЕГИСТРАЦИЯТА, ПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ,  РЕСУРСИ, ИЗПОЛЗВАНЕТО ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН НА УЕБСАЙТА ИЛИ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ЗАПОЗНАТИ С И ПРИЕМАТЕ БЕЗУСЛОВНО ДА СТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО С ПРАВИЛАТА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ИНСТРУКЦИИ И ДРУГИ ПИСМЕНИ УСЛОВИЯ НА „ФЖБК”, ПУБЛИКУВАНИ В УЕБСАЙТА.

 

1. Валидност и действие

1.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение, което има обвързваща задължителна сила на договор между страните и регулира използването на уебсайта и неговите услуги.

1.2. Използването на уебсайта и е-магазина се регулира и от нашата Политика за поверителност и други условия и инструкции, създадени и публикувани от нас в уебсайта, които са неразделна част от ОУ и имат обвързваща сила. Ние си запазваме правото да актуализираме и променяме всички приложими условия по всяко време, за да предложим нова информация, услуги, ресурси, продукти или във връзка с промени в приложимото законодателство. С приемането на настоящите ОУ, вие изрично се съгласявате да се информирате за промените и ако след влизането в сила на нова версия на ОУ продължите да използвате ефективно уебсайта, ще се счита, че сте съгласни с условията на последната актуална версия.

1.3. Приемането и съгласието с настоящите ОУ е задължително условие за използването на уебсайта и за валидни поръчки и продажби през е-магазина. Всяко използване на уебсайта, неговите услуги и ресурси, означава че сте съгласили безрезервно да бъдете обвързани с  настоящите ОУ, с всички права и задължения, произтичащи от тях.

1.4. Настоящите ОУ са приложими за поръчки на територията на Европейския съюз (ЕС), както и за поръчки с място на изпълнение извън ЕС, доколкото тези условия са приложими и възможни за изпълнение за тези територии и не е изрично уговорено друго.

​2. Достъп. Регистрация.

2.1. Услугите на уебсайта и е-магазина са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на договори. С приемането на ОУ, вие декларирате, че сте пълнолетен в юрисдикцията на територията, в която пребивавате или съгласно приложимото национално право, и че ако сте непълнолетен вие сте получили съгласието на родителите/законния представител да ползвате услугите на сайта и да правите поръчки чрез е-магазина и че родителят/законният представител е запознат с и се е съгласил с настоящите условия.

2.2. Ние администрираме и контролираме  уебсайта и е-магазина  от седалището си в Република България и не даваме каквито и да е гаранции, че уебсайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до уебсайта от други територии, го правят по своя собствена инициатива, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони.

2.3. Поръчки за покупка на продукти от е-магазина могат да изпращат регистрирани и нерегистрирани потребители. Някои от услугите в уебсайта могат да изискват регистрация.

2.4. Ако се регистрирате с потребителски профил, вие се задължавате да актуализирате информацията в своя профил, за да се поддържа истинността, точността и пълнотата на въведените данни.  Ние си запазваме правото да откажем достъп до услугите, или да отхвърлим искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената информация е невярна, неточна или непълна.  Вие единствено носите отговорността, за всички и всякакви действия, извършени през вашия профил, включително, но не само при неоторизиран достъп на трети лица до профила ви или при злоупотреба с  вашите потребителски данни. Вие трябва да ни уведомите незабавно за всяко неоторизирано използване на паролата и профила ви.

2.5. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по наше усмотрение или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с уебсайта или услугите или ако потребителят е участвал в действия, които са в нарушение на настоящите ОУ или други свързани правила за уебсайта и е-магазина или са извършени закононарушения.  

 

3. Продукти

3.1. Покупката на продукт е свързана със задължение за плащане.  Преди да изпратите вашата поръчка, вие ще получите цялата информация за крайната цена, която трябва да заплатите.

3.2. Ние полагаме максимални усилия, за да покажем възможно най-точно цветовете и изображенията на нашите продукти от каталога в е-магазина, но не даваме гаранции, че тези изображения са напълно идентични с цветовете и вида на продуктите. Снимките на продуктите имат за цел да дадат най-обща представа за външния вид и основните характеристики на продуктите.  Допълнителна информация за  продуктите е дадена в описанието и спецификацията за всеки продукт. Всички описания на продукти или цени на продуктите подлежат на промяна по всяко време, без предизвестие, по наше усмотрение.

3.2.  Ние си запазваме правото да прекратим продажбата на всеки продукт, по всяко време, както и да ограничим продажбите на определени продукти или за потребители от определен географски регион или юрисдикция. Това право можем да упражним по всяко време и за всеки отделен случай. Запазваме си правото да ограничим количествата на всички продукти, които предлагаме. Не гарантираме, че качеството на каквито и да било продукти, информация или други материали, закупени или получени от вас през е-магазина  ще отговарят напълно на вашите очаквания.

 

4. Цени

4.1. Цените на продуктите в е-магазина са в български лева (BGN) и в евро (EUR), с включен в тях ДДС.  Те НЕ включват разходите за доставката. Цените на продуктите са валидни до датата, посочена в е-магазина или до последващата им промяна. Съобщенията за намалени цени са посочени редом до старата цена, която е зачертана. Ние си запазваме правото да променяме обявените в уебсайта цени, без предварително да уведомяваме потребителите за това.

4.2. За международни доставки на продукти, вашата поръчка може да подлежи на митническите такси и мита при внос на страната, в която се доставя поръчката. Тези такси, включително цената за доставката са за сметка изцяло на потребителя. „ФЖБК” не носи отговорност за каквито и да било данъци, такси и/или задължения, възникнали при доставката на стоката, включително суми, събирани от митниците или от местни куриерски фирми. Митническата политика се различава значително в различните страни и затова е препоръчително да се свържете с вашата местна митническа служба за повече информация.

5. Поръчки. Договор за дистанционна продажба.

5.1. Вие можете да поръчате продукт от каталога в е-магазина с кликване върху интерактивното изображение на избрания продукт като попълните всички  данни в полето за поръчка.

5.2. За да се изпълни поръчка за покупка на продукт/и е необходимо да попълните точно и изчерпателно поисканата информация, да приемете настоящите ОУ, да изберете начин на плащане, да наредите плащането (ако е избран начин с карта или банков превод) и да получите мейл-потвърждение от нас, че поръчката ви е приета за обработка и изпълнение. Преди да изпратите вашата поръчка, вие имате възможност да прегледате съдържанието на кошницата с избрани за покупка продукти и да направите промени във вида или броя на продуктите. С бутона за „отказ”, можете да се откажете от поръчката, а с бутона „изпрати” да изпратите поръчката до нас за изпълнение. Изпратена поръчка може да бъде отказана с изрично писмено уведомление с мейл за отказ от поръчка, изпратен в срок до 24 часа на следния адрес: office@bulgarianroots.bg

5.3. Поръчката на продукт/и през е-магазина означава изразено съгласие за сключване на договор за дистанционна продажба, който се регулира от българския Закон за защита на потребите.

5.4. Всяка изпратена поръчка от вас подлежи на изрично приемане и одобрение за изпълнение от наша страна чрез изпращането на мейл-потвърждение. Договорът за дистанционна продажба ще се счита за сключен от момента на получаване на мейл за потвърждение, с който ви уведомяваме, че поръчката ви е приета за изпълнение и се обработва за изпращане.

5.5. Ние си запазваме правото да откажем изпълнението на определена поръчка поради различни причини, които могат да бъдат изчерпването на продукт, затруднения за доставка до определен регион, неоторизирано плащане на поръчката и други.

6. Плащания

6.1. Поръчки и/или плащания се извършват по ваш избор, по един от следните начини:

а) С кредитна или дебитна карта Visa, Visa Electron, MasterCard или Maestro. При плащане с карта, нашата система автоматично пита издателя на вашата карта за разрешение за тази сума. Ако издателят на вашата карта не оторизира плащането, ние не носим отговорност за закъснение или неизпълнение на поръчката, нито за щети, причинени в резултат на неразрешен достъп и незаконен достъп до лични данни и транзакционна информация, която ни предоставяте при заявяване на поръчка. „ФЖБК”  използва най-съвременни технологии за защита на вашата информация за сделките.

б) С банков превод по посочена от нас банкова сметка. Банковите детайли за плащане се съдържат в мейл, който ще получите след избора на този метод на плащане.

в) С наложен платеж (само за България) в момента на получаване на доставката на продуктите от вашата поръчка.

6.2. Комисионните по транзакциите при плащания  а) и б)  не са включени в цената на продуктите и се поемат изцяло от вас.

7. Доставка

7.1. Приемаме поръчки за местни и международни доставки.  Продуктите се доставят в срок от 3-5 работни дни за България, а за  международни поръчки от 2 до 5 седмици, в зависимост от дестинацията. Разходите по доставката се добавят автоматично към крайната цена на всяка поръчка или се посочват в изпратен от нас мейл потвърждение за приета поръчка. Транспортните разходи се определят от теглото на поръчката и от метода на доставка, съгласно условията на куриерските фирми, ангажирани с доставката. С изпращането на потвърждение за поръчка, вие се съгласявате да заплатите цената на избраните продукти и посочената стойност на транспортните разходи.

7.2. По изключение, крайният срок за доставка може да се удължи по независещи от нас причини. За всяко забавяне в изпълнението на поръчката ще ви бъде съобщено от нас с мейл или телефонно обаждане от оператор.  

7.3. При невъзможност за доставка в разумен срок, можете да избирате между следните възможности: а)да се откажете (в писмен вид) от поръчката/продукта, или б) да приемете предложения нов срок за доставка.  При избор на първата опция, заплатените суми се възстановят до 14 дни, считано от датата на отказа.

7.4. Във всички случаи на извънредни обстоятелства във връзка с изпълнението на дадена поръчка, наш представител ще се свърже с Вас, за да ви предостави информация за най-удачния за вас вариант на доставка.

 

8. Връщане на продукт

В случай, че искате да откажете поръчка, изпратете писмено уведомление до нас на office@bulgarianroots.bg. Ако поръчката вече е предадена на куриер,  приложима е политиката за връщане по-долу.

8.1. Вие имате право, без да дължите неустойка и без да посочвате причина, след като ни уведомите с мейл на office@bulgarianroots.bg за решението си, да върнете един или всички продукти от вашата поръчка в срок до 14 дни от датата на получаване на поръчката при следните условия:

а) Продуктите да са в оригиналната си опаковка и да няма следи от употреба, нарушен търговски вид или замърсяване.

б) Продуктите да са придружени с всички оригинални съпътстващи документи, получени с вашата поръчка (касова бележка или фактура, указания за употреба, сертификат за авторство, гаранционна карта и др.)

в) Разходите по връщането на продуктите са за ваша сметка.

8.2..Правото нa връщане не може да бъде упражнено в следните случаи::

а) Не са налице всички условия в чл.8.1

б) Продуктите са изработени по ваша поръчка или според зададени от вас параметри или спецификации.

8.3. Възстановяваме стойността на върнати продукти (без разходите по връщането) само по банков път, по сметката от която е направено плащането към нас или по посочена от вас банкова сметка в срок до 14 работни дни от получаването на върнатите продукти. Продуктите се връщат на адреса за контакти в уебсайта.

9. Рекламации

При получаване на продукт с дефекти или с нарушен търговски вид, вие имате право на замяна или връщане на продукта. Продуктите трябва да бъдат прегледани от вас в момента на получаването им. Всички дефекти или повреди се установяват и се удостоверяват с Вашия подпис в момента на получаването. Не се приемат рекламации за счупени или повредени продукти, които не са удостоверени в момента на тяхното получаване. Приемането на продукт при доставката му означава, че е прегледан от вас и приет без възражения за дефекти и за състоянието му, а с подписа си, Вие декларирате, че стоките и продуктите са приети в желания вид. Не се считат за дефекти несъществени различия в цвета, размера и външния вид на продукта в сравнение със снимката на продукта в е-магазина. Рекламацията за несъответствие на продукт се удостоверява и със снимка на дефектния продукт, изпратена на е-мейл office@bulgarianroots.bg.  Ние се ангажираме да подменим дефектния продукт с нов, за наша сметка. В случай, че не успеем да заменим дефектен продукт, ние се задължаваме да ви уведомим за това в разумен срок и да ви възстановим по банков път заплатената сума, в това число и транспортните разходи по връщането му. Възстановяването на суми е при условията на чл.8.2.

 

10. Неразрешено използване

10.1. Забранява се извършването на което и да е от следните действия от потребители на уебсайта и е-магазина: копирането, адаптирането, реверсивен инженеринг, модифицирането, създаване на производни на софтуера в уебсайта, включително, но не само на всички ресурси на сайта без знанието и писменото разрешение на „ФЖБК“, включително, но не само фотографии, видео материали, текстове и други ресурси, заобикалянето, премахването, манипулирането на каквито и да е елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на услугите и на уебсайта от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия, включително но не само всякакви действия, които имат за цел или резултат блокирането на достъпа до услугите и/или до уебсайта, зареждане и разпространение на незаконно съдържание, унищожаването в цялост или частично функционалността на услугите и на уебсайта, кражба и загуба на данни от услугите и ресурсите на уебсайта.

10.2. Ние имаме право да блокираме достъпа на потребител до уебсайта в цялост или до отделни части или услуги при нарушаване от на ОУ, Политиката за лични данни и други условия, които са неразделна част от ОУ, както и при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от потребителя или от лица, използващи неговия акаунт, незаконни действия, или действия,  с които се застрашава сигурността и функционирането на услугите и/или на уебсайта, или са засегнати законни интереси на потребителите, на Доставчика или негови партньори, контрагенти и други свързани лица, или трябва да се запази друг значим обществен интерес.

 

11. Отговорност. Ограничения.

 

В случай, че имате съмнение относно качеството на продуктите,  услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, вие не трябва да използвате услугите или която и да е част от уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, продължите да използвате уебсайта и е-магазина, отговорността за това решение е изцяло на потребителя. „ФЖБК“, не носи отговорност за:

11.1. Качеството, надеждността, точността и извършването на свързаните услуги, осъществявани от други лица и организации във връзка с функционирането на интернет, социални мрежи, хостинг и други услуги.

11.2. Претърпени или бъдещи щети, които са причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща, подвеждаща информация и/или данни, информационни материали, книги, публикации и друго съдържание, публикувано от рекламодатели или от други информационни източници в уебсайта.

11.3. За неточности в описанието на продуктите, които не се отнасят до основните им характеристики като не гарантираме изчерпателност на предоставената информация, както и за вреди, в резултат на неверни, неточни или непълни данни за продуктите, посочени от автора или производителя на продукта.

11.4. Не гарантираме удовлетворението на потребителя от избраната услуга или продукти, закупени през е-магазина.

 

12. Интелектуална собственост

12.1. Уебсайтът съдържа авторски материали и текстове, фогографски и други изображения, графики, лога на търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на „ФЖБК“, или са лицензирани от правоносителите им  и са защитени от българските или други приложими международни актове за авторски и други права върху интелектуална собственост.

12.2. Възпроизвеждането на услугите, на уебсайта и/или който и да е техен елемент, обект на интелектуална собственост, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на „ФЖБК“. Използването на услугите и на уебсайтa не предоставя на потребителите каквито и да е права върху обектите на интелектуална собственост в цялост, нито върху която и да е част от тях.

12.3. Ние нямаме задължение да следим за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху съдържанието на външни източни, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост върху съдържанието от външни източници, към които препраща уебсайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание.  

12.4. В съответствие с българския Закон за авторското и сродните права, ние ще предприемем незабавни мерки в отговор на сигнали за авторско правно нарушение, извършено чрез използването на убесайта, което е докладвано до нас чрез формата за контакт. В отговор на съобщението за предполагаемо нарушение на авторски права, ние, по своя преценка, ще предприемем мерки, които сметнем за необходими и подходящи, съгласно българското законодателство.

13. Защита на личните данни

Като админстратор на лични данни, ние предприемаме мерки за защита на вашите лични данни, съгласно българския Закон за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на потребителите, ние изпращаме данни и информация само на мейл адреси, които са посочени от вас с регистрацията или формата за покупка. С използването на уебсайта и приемането на настоящите ОУ, вие изразявате съгласието си  да обработваме личните ви данни, в съответствие с публикуваната в уебсайта Политика за поверителност.

 

14. Приложимо право

14.1. Ние не гарантираме, че съдържанието, продуктите или услугите в този уебсайт са подходящи или достъпни извън България и съответно използването им от територии, където съдържанието им е незаконно, или е забранено.

14.2. За неуредените с настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на уебсайта и предоставените в него услуги и ресурси, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, можете да ни пишете чрез формата за контакт.

В сила от 10.02.2020 г.

 

© 2020  „"Живите български корени"         Всички права запазени.

Българските корени
Българските корени
Българските корени
Българските корени
Българските корени
Сурва - Българските корени
Българските корени
Българските корени
bottom of page