top of page
Политика за защита на личните данни

Лични данни

Публикуваните тук правила разкриват нашата политика за личните данни (“Политика”), които "Живите български корени" събира от потребителите в уебсайта http://www.bulgarianroots.bg (“Уебсайт”), социалните мрежи и други платформи във връзка с онлайн магазин  и други приложения и ресурси („Услуги”).   

Публикуваната тук Политика е приложима и валидна само за потребители на услугите на "Живите български корени", достъпни чрез уебсайта www.bulgarianroots.bg, социалните мрежи и други платформи. Тази Политика не се прилага по отношение на социалните мрежи, други уебсайтове, платформи или компании, които "Живите български корени" не контролира, но към които препращат или са свързани, директно или индиректно, предоставяните Услуги.

 

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на Услугите се извършва от "Живите български корени", с  регистрация и действаща съгласно законите на Република България. "Живите български корени" предоставя  Услугите в качеството на администратор на лични данни.  Администрирането на личните данни  се извършва в съответствие с изискванията на българския Закон за защита на личните данни и други приложими норми на действащото българско и европейско законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват законосъобразно и добросъвестно, само за целите на предоставянето на Услугите чрез уебсайта www.bulgarianroots.bg, социалните мрежи и другите платформи, в които са достъпни.

 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ. ЦЕЛИ

Предоставените лични данни използваме за:

 • Да установим наличието и съответствието с минималните системни, технически, софтуерни и други изисквания за вашия успешен достъп до нашите продукти и услуги.

 • Да ви доставим надеждно нашите продукти и услуги чрез верификация на правата ви за достъп.

 • Да подобряваме постоянно качеството на нашите услуги чрез получаването на попълнени и изпратени от вас анкети, проучвания, предложения, съвети и идеи за разширяване на съществуващите и въвеждане на нови продукти и услуги чрез нашия уебсайт.

 • Да ви предложим за покупка нови продукти, услуги, специални предложения и отстъпки.

 • Да ви изпращаме новини, електронни бюлетини, промоции, оферти, интересна и полезна информация и други новости.

 • Да ви поканим да участвате в анкети и проучвания на потребителското мнение за качеството и удовлетворението от предлаганите Услуги и от нашия уебсайт.

 

Не събираме лични данни, които:

 • разкриват расов или етнически произход;

 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения,

 • разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

 • нито такива, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 

РЕГИСТРАЦИЯ /ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ/

Когато се регистрирате, за да използвате нашите Услуги, ще ви бъде поискана информация, която е необходима единствено и само за целите на предоставените Услуги. Поисканата информация може да бъде относно: вашето име, възраст, пол, местонахождение /държава, град, селище/, мейл адрес, предпочитан език за комуникация, данни за използваната компютърна конфигурация, операционна система,  IP адрес и други данни, необходими за пълноценното използване на услугите и ресурсите на нашия уебсайт. Част от информацията е задължителна за създаването на потребителски акаунт, а друга част е опционна. Във формата за регистрация това е указано.

АКО СТЕ НЕПЪЛНОЛЕТЕН ПО МЕСТНИТЕ ЗАКОНИ НА МЕСТОЖИВЕЕНЕТО СИ, ЗА ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГИТЕ И/ИЛИ НА УЕБСАЙТА И ЗА ДА ГИ ИЗПОЛЗВАТЕ, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ, ЧЕ ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ ИЛИ ЗАКОННИЯТ ВИ НАСТОЙНИК СА СЕ ЗАПОЗНАЛИ И СА СЕ СЪГЛАСИЛИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

ПРОМЕНИ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА РЕГИСТРАЦИЯ

Въведените лични данни във вашата потребителска регистрация /профил/ могат, при необходимост, да се актуализират. Вие можете по всяко време и по ваша преценка да преглеждате и да правите промени в данните на вашата регистрация, да променяте предпочитанията и зададените от вас настройки, както и да заличите изцяло вашата потребителска регистрация /акаунт/. Пълното заличаването на регистрация с лични данни се извършва след получаването на вашето изрично и недвусмислено изразено желание за това, изпратено на следния email address: office@bulgarianroots.com

 

ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ

Когато посещавате Уебсайта и/или използвате нашите Услуги, вие се идентифицирате като потребител чрез вашата  потребителска регистрация /профил/ или чрез вашия IP адрес, който представлява поредица от четири числа и обозначава интернет адреса, откъдето вие осъществявате достъп. Вашият IP адрес насочва към вашия интернет доставчик и може да бъде проследим от всеки, който въведе този адрес и направи търсене в интернет по него.

Като регистриран потребител, вие имате постоянен достъп до вашите лични данни и винаги, по всяко време, можете да проверявате какви данни се съхраняват за вас, да редактирате, променяте и изтривате тези данни по ваше усмотрение.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

"Живите български корени" съхранява предоставените от вас лични данни за период от време, който е необходим за да изпълним целите, за които събираме и обработваме тези данни, така както са посочени в  настоящата Политика и в други случаи, определени със закони.

Ние полагаме дължимата грижа, за да поддържаме вашите данни актуални, съобразно и в рамките на свободно и доброволно предоставената от вас информация и като зачитаме вашето желание и изразени предпочитания. Ако във вашите данни настъпят промени (например, промяна на мейл адрес или друг контакт), необходимо е да ни информирате за тези промени, за да поддържаме актуална и точна информация за тези данни.

Потребителят носи отговорност за предоставената информация за контакт и други данни, които са неверни, фалшиви или се отнасят за трети лица (във всички случаи, когато третите лица не са дали съгласие за това), както и за всякаква незаконна или злоумишлена употреба на лични данни и информация.

 

ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Персоналната информация, предоставена от вас се използва за целите, посочени в настоящите правила, за анализ на тенденциите в интернет и за подобряване на съдържанието и функционалността на сайта.

Личните ви данни не се предоставят на трети лица или организации и "Живите български корени" при никакви обстоятелства не би предоставила такава информация без изрично ваше съгласие, освен в случаите предвидени от приложимото законодателство или при доказана злоупотреба с лични данни.

Не продаваме, нито отдаваме под наем, нито предоставяме възмездно и не разпространяваме идентифицираща лична информация от вашия потребителския профил на други компании, организации и трети страни. 

 

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ ОТ ЛОГОВЕТЕ

При посещение на уебсайт, вашият браузър изпраща голямо количество и разнообразна информация до уебсървъра. Повечето уебсървъри поддържат логове на достъпа на потребителите. В тези логове се съдържа информация, която може да се използва за съставяне на цялостна картина за популярността на страниците, за входящите към тях връзки от други сайтове и за различните браузъри, използвани от потребителите. "Живите български корени" използва информацията от тези логове за изготвянето на статистики за посещаемостта на уебсайта. Необработените данни не се разкриват публично и се унищожават периодично.

Нашата политика за предоставяне на данни, които се събират в сървърните логове или са достъпни през базата данни до администраторите на уебсайта, социалните мрежи и други платформи, предвижда разкриване на данни в следните случаи:

 • При получаване на съдебно разпореждане, призовка или друго искане със задължителен характер от органите на правораздаването.

 • При писмено искане на засегнат потребител или при получено разрешение от него.

 • При необходимост от разследване на жалби за извършени злоупотреби.

 • Когато разкриването на данните е необходимо, за да се разрешат належащи проблеми от техническо естество.

 • Когато потребителят вандализира съдържанието на Уебсайта или други платформи, чрез които използва Услугите, демонстрира постоянно вредоносно поведение или извършва други злоумишлени и незаконни действия, данните за неговата самоличност могат да бъдат разкрити, за да се улесни проследяването на IP-регистрите или да се отправят жалби към съответните доставчици на интернет услуги.

 • Когато има обоснована необходимост да се защитят правата, собствеността или сигурността на други потребители на Услугите, или друг защитим обществен интерес.

 

COOKIES

"Живите български корени" използва cookies за идентификация на трафика, който идва към сървърите от рекламни и други сайтове за оценка ефективността на рекламата в тях, както и за да се осигури по-дружелюбен интерфейс на сайта. Използването на cookies е общоприета и утвърдена практика в интернет. Във всички случаи ако това обстоятелство Ви притеснява можете да забраните на браузъра си да обработва cookies.

В някои случаи блокирането на cookies в браузъра може да доведе до проблеми при използването на уебсайта.

 

Използваме следния тип cookies:

 • (Cession cookies) – позволяват на уебсайта да свързва действията на потребителя по време на сесията на браузъра. Те могат да се използват за различни цели, като например да се запаметят потребителски предпочитания по време на  сърфиране в сайта. Те биха могли да се използват и за сигурност, когато потребителят има достъп до интернет банкиране или за улесняване на използването на уеб-базирана поща. Cession cookies изтичат след сесията на браузъра и не се съхраняват в по-дългосрочен план.

 • (Persistent cookies) - се съхраняват на устройството на потребители между сесиите на браузъра, които позволяват  предпочитанията или действията на потребителя в целия сайт (а в някои случаи в различни сайтове) да бъдат запометени. Постоянните бисквитки могат да се използват за различни цели, включително за предпочитания и избор на потребителите при използване на уебсайт или за насочване на реклама.

 • На първа и трета страни (First & Third Party cookies) - бисквитки на първата страна са тези, които са поставени на уебсайта, който е избран за посещение от потребителя. Част от съдържанието в уебсайта може да бъде от доставчик – трето лице (напр. видеоклип или реклама). Тези трети лица също могат да задават бисквитки чрез уебсайта. Това са „бисквитки от трети лица“. Доставчиците, трети лица са отговорни за спазването на приложимото законодателство  и на собствената си политика  за cookies.

 

СИГУРНОСТ

Като администратор на лични данни, "Живите български корени" предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

"Живите български корени" не дава гаранции срещу неоторизиран достъп до каквато и да е информация или до част от предоставената персонална информация.

 

 

Ако имате въпроси, коментари или предложения във връзка с настоящите правила и политика за защита на личните данни или желаете да промените или да изтриете вашата потребителска регистрация, можете да ни изпратите e-mail до: office@bulgarianroots.bg или да ни пишете на следния адрес: Пловдив 4000, ул. Цанко Дюстабанов 7

Достъпът до нашите правила и политика за защита на личните данни е постоянно активен от връзката в http:// www.bulgarianroots.bg

Настоящата  Политика за защита на личните данни е в сила от 10.02.2020

Всички промени в Политиката ни ще бъдат публикувани в Уебсайта. Промените ще бъдат ефективни от датата, посочена в тях за влизане в законна сила.

Настоящата  Политика за защита на личните данни е в сила от 10.02.2020

 

© 2020  "Живите български корени" 

Българските корени
Българските корени
Българските корени
Българските корени
Българските корени
Сурва - Българските корени
Българските корени
Българските корени
bottom of page