top of page

Празничен зимен разложки костюм – аба, характерен за втората половина на ХІХ век

Многобройните разновидности на саичното облекло са етапи от развитието на носията или са местни варианти, продиктувани от природните условия, текстилните суровини, стопанската дейност в района и не на последно място – от естетическия вкус на носителките ѝ.